Huvudskär

Reservatet består av ett stort ytterskärgårdsområde 10 kilometer sydost om Ornö. Reservatet omfattar ett skärgårdsområde med omkring 200 öar och skär med omgivande vattenområde och har en typisk utskärgårdsnatur. Huvudön, Ålandskär med fyr och byggnader, ingår inte i reservatet. Öarna består oftast av kala klippor med sparsam vegetation, mest enbuskar, ljung och kråkris. I dalsänkor och klippskrevor växer asp och björk. Inte sällan finns små gropmossar med vitmossor och ängsull. På klipporna och i grunda skrevor växer gul och vit fetknopp, mandelblom och styvmorsviol. Fågellivet är rikt med många häckande sjöfågelarter, till exempel ejder, svärta, tobisgrissla, labb, skrak och vigg samt olika arter av vitfågel. I angränsande områden häckar tordmule. Det finns gott om fina naturhamnar i reservatet och dessa nyttjas flitigt av det båtburna friluftslivet. Reservatet gränsar i norr till Fjärdlångs naturreservat och i väster till Sundby naturrreservat.
(Foto: Christina Hansson)

Fjärdlång, Huvudskär Huvudskär huvudskar7
fyren1 huvudskar6 huvudskar1
huvudskar3 huvudskar2 stugor Huvudskär
taxibaten1