Rapporter

En frisk generation i Haninge

”En frisk generation” är en stiftelse som grundades utifrån idén att bra matvanor och fysisk aktivitet är avgörande för en god hälsa och stiftelsens syfte är att hjälpa och inspirera familjer att hitta verktyg och metoder för en hälsosam livsstil.  Stiftelsen sponsras av företag och organisationer som delar dess vision och den är liksom Naturskyddsföreningen politiskt och religiöst obunden. För tillfället driver stiftelsen sin verksamhet i tre kommuner: Haninge, Kungsbacka och Södertälje.  ”En frisk generation” och Naturskyddsföreningen har vissa gemensamma mål, föreningen önskar  att fler människor ska komma ut i naturen, vilket främjar en hälsosam livsstil, vilket stiftelsen instämmer i. Forskning har visat att vistelse i naturen sänker blodtrycket och ökar koncentrationsförmågan m.m. För barn som går i skolan kan det därför vara mycket värdefullt att förlägga en del av undervisningen utomhus eftersom det främjar barnens koncentrations- och inlärningsförmåga. Det är också därför som Naturskyddsföreningen på riksnivå t.ex. driver projekten ”Skogen som klassrum” och ”Natursnokarna”. Till följd av att vi delar vissa gemensamma mål så har En frisk generation i Haninge och Naturskyddsföreningen i Haninge inlett ett samarbete och har hitintills genomfört två gemensamma aktiviteter för skolbarn inom kommunen.

Läs mer om hur En frisk generation i Haninge arbetar www.haninge.se/sv/Barn–Utbildning/En-friskaregeneration/#.

Jenny Ohlsson

Arbottna, Drömgården och Maren

 Muskö 2

Naturskyddsföreningen i Haninge har under en längre tid bevakat ett större exploaterings-projekt ute vid Arbottna, Muskö. Drömgården som projektet kallas bygger på naturnära och ekologiskt boende med möjlighet till en del självhushållning m.m. Vid en första ytlig bekantskap med projektet låter det fantastiskt bra, men vid ett närmare kritiskt granskande börjar oroshärdarna växa till fram. Arbottna är ett av få områden på Muskö som inte har drabbats av fritidshusexploatering och hyser många höga naturvärden. Vid Arbottna ligger även Ytteräng, ett Natura 2000-område, vilket har ett lagligt skydd. Arbottna är utpekat både i Haninges Kustplan (del av kommunens Översiktsplan) och Naturvårdsplan som regionalt och nationellt naturvårds- och friluftsintresse och området är en biologisk värdekärna i södra skärgården, vilken är betydligt mindre exploaterad än de mellersta och norra delarna.received_10153826733053781
Miljönämnden svarade 2011 på ett medborgarförslag om att göra hela Arbottna inklusive dess sjö/våtmark, Maren, till ett naturreservat att det inte var nödvändigt då Ytteräng redan hade ett starkt lagligt skydd som Natura 2000 område och att  området för övrigt inte var i behov av ytterligare skydd. ”Genom kommunens planmonopol är det emellertid Haninge kommun själv som har makten att styra över markens användning. Kommunstyrelseförvaltningen uppfattar inte någon vilja från något politiskt håll om en storskalig exploatering i området (Arbottna) och finner därför inte att några skäl för ytterligare skydd för marken vid Arbottnamaren heller föreligger i nuläget”.  När projektet Drömgården senare dök upp var dock denna ståndpunkt som bortblåst. Vad var det egentligen som hände? Naturskyddsföreningen i Haninge anordnade tillsammans med Muskö Kulturförening i maj ett informationsmöte gällande Arbottnas naturvärden och hur de kan tänkas påverkas, beroende på hur Drömgården projektet utformas.

Jenny Ohlsson