Drömgårdens restaurering av Maren på Muskö

Svar från Naturskyddsföreningen i Haninge ang. Drömgårdens samrådsunderlag för restaureringen av Maren på Muskö.

Vi har tagit del av samrådsunderlaget och förhåller oss försiktigt positiva, men avvaktar med att yttra oss till dess att vi har fått ta del av en fullständig MKB. Vi har även medlemmar i kretsen som är oroade över Drömgårdens planer generellt och dessa kommer vi därför också rådfråga innan vi yttrar oss vidare i frågor som rör Drömgårdens planerade verksamheter överlag. För att undvika eventuella framtida missförstånd vill vi därtill passa på att klargöra hur Naturskyddsföreningen är organisatoriskt strukturerad. Naturskyddsföreningen är en demokratisk organisation, vilken är uppbyggd på följande sätt:
* Kretsar (lokala föreningar, egna juridiska personer)
* Länsförbund/länskanslier (regionala föreningar, vilka fungerar som stöd för kretsarna inom sitt län, egna juridiska personer)
* Riksföreningen med riksstyrelsen (den centrala organisationen där övergripande beslut om föreningens verksamhet fattas)
* Rikskansliet (Föreningens byråkratiska verksamhet, här arbetar sakkunniga med föreningens intressefrågor för att bistå föreningen med faktaunderlag m.m. Rikskansliets anställda tar inte själva några beslut om föreningens verksamhet och kan heller inte svara för någon enskild krets eller något enskilt länsförbund.)

läs hela dokumentet här