Påverkan, nya inlägg

Skogsavverkningar på Ornö
Markägarna på Ornö har genomfört omfattande skogsavverkningar de senaste åren och många boende på ön har reagerat på detta. Naturskyddsföreningen i Haninge kontaktades i december 2021 angående en avverkningsanmälan på Breviksnäs och vi har ingått i en arbetsgrupp som har skickat in överklaganden till Mark- och Miljödomstolen (MMD) i Nacka med yrkande om inhibition av avverkningarna. Våra överklaganden gäller området på Breviksnäs och dessutom två områden nära Gråberget, strax söder om Breviksnäs. MMD i Nacka gick på vår linje och avverkningarna är tills vidare stoppade. Glädjande nog finns nu ett förslag om att avsätta stora delar av Breviksnäs som naturreservat! Förhandlingar pågår mellan den privata markägaren, Haninge kommun (som äger en del av området), Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Stockholm, ett arbete som troligen tar 1-2 år. Vad gäller områdena vid Gråberget, så ligger bollen nu hos Skogsstyrelsen som förväntas inventera området för att på ett seriöst sätt kunna ta ställning till dessa avverkningsanmälningar. Vissa inventeringar har redan gjorts med hjälp av kunniga personer från Skydda Skogen, vilket påvisat skyddsvärda naturvärden.
Naturskyddsföreningen i Haninge har även inkommit med två skrivelser till Skogsstyrelsen angående skogsavverkningar nära Västergården mitt på Ornö och nära Varnö, på sydvästra delen av ön. Här finns i båda fallen tidigare identifierade nyckelbiotoper som berörs av de planerade avverkningarna och i skrivelserna begär vi att hänsyn tas vid avverkningarna vid Västergården och att ytterligare inventeringar görs i området vid Varnö. Skydda Skogen har gjort inventeringar även här och påvisat viktiga naturvärden som bör undersökas mer ingående. Se artikel i Mitt i Haninge här.

Överklagande av godkännande att tippa massor nära Lycksjön
Naturskyddsföreningen i Haninge har kontaktats av oroade, lokalboende personer angående tippning av massor i ett område nordväst om Lycksjön. Denna tippning ska ha pågått under en längre tid. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) har nyligen godkänt denna masstippning i området, som utförs av markägaren Peboda KB. Godkännandet baseras på att SMOHF litar på uppgiften från Peboda att massorna är ”rena”. Vår krets har dock överklagat SMOHF:s godkännande och vi har yrkat på att vattenprover ska tas från diken i anslutning till platserna där massor tippats och att proverna ska analyseras för förekomsten av miljöfarliga ämnen. Länsstyrelsen i Stockholm som är överprövande myndighet har den 20 juni 2022 beslutat att återförvisa ärendet till SMOHF som bedömdes ha gjort en otillräcklig utredning. Se Länsstyrelsens beslut här.
Markägaren har inkommit med jordprovsanalys avseende tungmetaller till SMOHF varvid SMOHF har godkänt verksamheten. Styrelsen i Naturskyddsföreningen i Haninge har därefter beslutat att inte gå vidare i ärendet.

Norrbyskogen
Naturskyddsföreningen i Haninge har kontaktat ägaren till den så kallade Norrbyskogen för att försäkra sig om att de skyddsvärden som finns var kända och skulle beaktas. Avverkningarna påbörjades utan att vederbörlig hänsyn togs. Även nätverket Rädda Haninges skogar har varit engagerade i frågan. Avverkningarna har nu avbrutits.

Samråd om Länsstyrelsens förslag till nya Natura 2000-områden
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till komplettering av nätverket Natura 2000, utpekade utifrån fågeldirektivet. Naturskyddsföreningen har gemensamt med Stockholms Ornitologiska Förening inkommit med synpunkter på förslaget.

Frågor till och svar från politiska partier inför val till kommunfullmäktige 2022
Inför valet i september 2022 skickade styrelsen ett antal frågor till de lokala partierna. För närvarande har fem partier svarat. Svar redovisas i möjligaste mån under respektive fråga, annars under fråga 6. Frågor och svar finner du här.