Aktuellt

Medlemsblad 2024
Medlemsbladet för 2024 är nu utskickat till medlemmarna. Glädjande är att 3 av fyra medlemmar tar emot det i elektronisk form vilket är bra såväl för miljön som för ekonomin. Till de som vi har mejladresser kommer vi att komplettera med tillkommande aktiviteter och tips om de aktiviteter vi kommer att göra. Om du får medlemsbladet i brevlådan är du välkommen att ändra till e-post genom att meddela medlemsservice eller 08-702 65 77.

Kommunekolog – inget för Haninge kommun
Haninge kommun har valt att prioritera bort tjänster områdena natur, miljö och klimat. Vi i föreningen tycker att det är mycket olyckligt att dessa tjänster försvunnit. Du som är medlem eller engagerad på annat sätt kan hjälpa till genom att kräva att kommunekolog-tjänsten återinförs i kommunen.

SOCIALA MEDIER
Nu ger vi upp försöken att använda vår Facebook-sida. Meta/Facebooks support svarar inte ens på våra försök att komma i kontakt med dem. Vi har som ambition att starta upp en Facebook-grupp istället. Det arbetet startar inom kort. Du som vill följa oss där och kanske göra inlägg behöver då gå med i den gruppen. Ytterligare information mejlas ut så fort vi är klara att sätta igång.

TINGSHUSÄNGEN
Det gamla Tingshuset i Västerhaninge ligger mitt emot Ribbyskolan, inte långt från kyrkan, och är hemvist för Haninge Hembygdsgille (”Gillet”). Sedan 2023 sköts en del av Tingshusets tomt som en slåtteräng, vilket är ett samarbete mellan Gillet och oss i Naturskyddsföreningen i Haninge. Skötseln av ängen innebär att området fagas i slutet av april, då visset gräs, döda löv, grenar och annat räfsas bort. Sedan får gräs och örter växa fritt till månadsskiftet juli-augusti, då det är dags för slåtter. Växtligheten slås då för hand med lie eller maskinellt med slåtterbalk och får sedan ligga och torka på marken några dagar för att bli till hö. En fördel med detta är att frön från blommande växter hinner mogna och ramla ned på marken, där de kan gro och växa följande år. Torkningen av höet fortsätter sedan under 2-3 veckor efter att det hässjats eller volmats. Slutligen tas det torkade höet om hand för att bli till djurfoder. Fagning och slåtter gör att växtmaterial och därmed näring varje år tas bort från ängen. Detta gör att gräs inte växer lika frodigt och möjliggör för andra växtarter att klara konkurrensen från gräset. Skötseln gynnar alltså mångfalden av blommande växter och därmed även de insekter som är knutna till dessa. För att ytterligare öka artrikedomen samlar vi även in frön av vilda växter från närliggande ängsmarker och vägrenar för att sedan mylla ned dem i marken på ängen efter slåttern. Vi räknar alltså med att artrikedomen på Tingshusängen ska öka från år till år framöver! Numera finns bara små områden i Sverige som sköts som slåtterängar och vi gör därför en naturvårdsinsats genom detta arbete. Framöver kommer vi att lägga in aktiviteter i kretsens program, bl.a. fagning och slåtter då alla medlemmar är välkomna att delta! Vi har även en ängsgrupp med medlemmar från Gillet och vår krets som arbetar specifikt med Tingshusängen. Är du intresserad av att veta mer och kanske gå med i gruppen, kontakta då Per Flodby via mail: pflodby@hotmail.com
Om du är intresserad av ängar och deras skötsel i allmänhet, så finns det mer att läsa:
Slåtterängen – Så här gör du för att återskapa vår artrikaste miljö: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c7ec58/1612446923661/aterskapa
-slatterangen.pdf
Naturskyddsföreningen: Ängen – Livsviktig både förr och nu: https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/angen-livsviktig-bade-forr-och-nu/
Naturskyddsföreningens kampanj ”Världens längsta blomsteräng”: https://www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/varldens-langsta-blomsterang/

Återvätning av utdikade torvmarker
Forskare är överens, den ökande mängd växthusgaser i atmosfären accelererar den globala uppvärmningen vilket riskerar att få än mer allvarliga konsekvenser på såväl natur som på oss människor. Situationen är akut där det framför allt är utsläppen av mängden koldioxid som behöver minskas. Ett relativt snabbt, billigt och dessutom enkelt sätt att minska utsläppen är genom återvätning av utdikade torvmarker. Dikade torvmarker släpper ut mycket växthusgaser medan genom att återväta dessa kommer de fungera som kolsänkor. Återvätning har även andra fördelar; de renar vatten, skyddar mot torka och även översvämningar samt att de stärker den biologiska mångfalden då våtmarker är en av de mest artrika miljöer. Återvätning utgör med andra ord en enkel och såväl nödvändig som nyttig åtgärd för att möta klimatkrisen.
Vi har bildat en grupp för att driva på att kommunen påbörjar ett arbete med återvätning av utdikade torvmarker. Vårt medborgarförslag ”Återvätning av utdikade torvmarker i Haninge kommun” bereds för närvarande i Stadsbyggnadsnämnden. Vi inväntar besked från kommunen hur de tänker sig arbeta vidare med frågan. Är du intresserad av att veta mera hör gärna av er till styrelsen eller direkt till Susanne.

En skogsgrupp tar form.
Naturskyddsföreningen i Haninge har startat en skogsgrupp som kommer att kartlägga Haninges oskyddade gammelskogar och arbeta för att få dem skyddade. Alla som vill hjälpa till är välkomna att vara med i skogsgruppen. Läs mer om gruppen och dess arbete. Vill du hjälpa till? förkunskaper behövs inte, eller har du frågor så kontakta Klas på klasmagnus@gmail.com eller 073 – 037 20 55.

Vi återskapar en äng tillsammans Haninge hembygdsgille
På tomten till Tingshuset i Västerhaninge skapades på 1990-talet en äng av Haninge Naturskyddsförening tillsammans med Haninge hembygdsgille. Den har till nu fallit i glömska. På initiativ från hembygdsgillet börjar vi nu efter ett antal planeringsmöten att återskapa ängen med start den 22 april. Slåtter kommer att ske den 30 juli med start kl 13. Slåtter görs genom att ängen slås. Ibland låter man det slagna materialet ligga kvar ett tag så att fröer får en chans att ramla ner till marken. Därefter tas materialet och med det en del näring bort för att gynna växter som är konkurrenskraftiga i mager jord. Sedan kan man låta torka det på en volme eller hässja till prima hö. Kom och hjälp till eller var bara med och upplev evenemanget.

Årsmöte 2023
Årsmöte ägde rum den 16 mars. Före mötet erbjöds fika för de medlemmar som närvarade. Efter mötet berättade kommunens miljö- och klimatstrateg, Petronella Troselius, vad som händer inom hennes sakområde i kommunen. Handlingar till årsmötet finns under rubriken Om oss / Protokoll och handlingar.

Frågor till och svar från politiska partier inför val till kommunfullmäktige 2022
Inför valet i september 2022 skickade styrelsen ett antal frågor till de lokala partierna. De flesta av de politiska partierna har svarat. Svar redovisas i möjligaste mån under respektive fråga, annars under fråga 6. Frågor och svar finner du här.

Nytt naturreservat vid Nybysjön
Under rubriken påverkan kan du läsa om vårt arbete som kan leda fram till att naturreservat bildas på Breviksnäs på Ornö. Ytterligare ett glädjande framsteg på Ornö är att ett närmare 370 hektar stort naturreservat avses att bildas runt Nybysjön på norra delen av ön. Det nya reservatet kommer att ges namnet Norra Skogen.

Klimatnätverkets upprop
Naturskyddsföreningen i Haninge har beslutat att ställa sig bakom Klimatnätverkets upprop.

Medlemsblad 2023
Vårt senaste medlemsblad är klart och är skickat ungefär 2 av 3 har meddelat en mejladress till medlemsregistret och får utskicket digitalt medan övriga får en pappersvariant. Några som har en mejladress angiven har inte fått utskicket. Det beror antingen på att mejladressen inte finns (kanske någon som bytt adress och glömt att meddela eller att den blivit felregistrerad från början) eller att det diskutrymme som tilldelats mejlkontot redan är fyllt. Några har vi lyckats skicka SMS till för att meddela detta medan för fem andra som har telia.com adresser angivna så kan vi inte spåra vem som mejlet var avsett till. Så om du inte fått medlemsbladet så kan du kontakta medlemsregistret för att reda ut vad som behöver göras. Du kan i vart fall klicka på bilden nedan för att läsa medlemsbladet.


 

Välkommen åter.