Kallelse till årsmöte i Naturskyddsföreningen i Haninge

Årsmöte för 2019 i Haninge Naturskyddsförening som blivit uppskjutet p.g.a. Covid-19 äger rum onsdagen den 20 januari 2021 Kl. 19.00. Här kan du läsa verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen och bokslut för 2019. Mötet kommer att ske digitalt. Endast stadgeenliga ärenden och formella frågor kommer att tas upp. Övriga sakfrågor kommer att behandlas på ordinarie årsmöte 2021! Kallelse […]

Läs mer

Bergtäkt eller inte bergtäkt, det är frågan!

HNF Haninge Naturskyddsförening vann mot Skanska och mot Länsstyrelsen. Mark- och miljödomstol beslutade att miljökonsekvensbeskrivningen är bristfällig eftersom naturvärdesinventeringen är 15 år gammal och inte följer nu gällande standard för inventering av ifrågavarande slag. Naturinventeringen är dessutom alltför översiktlig och utförd vid en tid på året då antalet växter att inventera har varit begränsat.Mark- och […]

Läs mer

Bergtäkt eller inte bergtäkt, det är frågan!

Kommuner, Trafikverket och byggföretag anför att det finns ett stort behov av bergmaterial för att göra betong till vägar och bostäder. Naturskyddsmässigt vill även miljöorganisationer hellre utvinna berg än de mer känsliga rullstensåsarna. Om man kan utvinna bergmaterialet lokalt kan man minska koldioxidutsläppen från transporter. Dock finns stora mängder ”entreprenadberg” som blir över när man […]

Läs mer

Därför är strandskyddet viktigt

Vissa politiker skriver att de vill avskaffa det generella strandskyddet. De vill att strandskyddet endast ska gälla för av kommunerna utpekade sjöar och vattendrag. Lokala Haninge- & Stockholmspolitiker skriver att de vill att äganderätten ska vara absolut, d.v.s att den som äger marken själv ska få besluta om stranden. Det är möjligt att det bara […]

Läs mer

Natursnokarna

Årets första Natursnoksträff med temat spår. Det var tredje året som vi hade detta tema och äntligen fick vi snö. Barnen var väldigt aktiva och hittade spår efter hund, hare, skogsmus, bäver, hackspett, ankor och många olika spår från människan.

Läs mer

Skyddsjakt på Haningevargen

Den 6 december fattade Stockholms Länsstyrelse beslut om skyddsjakt på varghonan som rört sig i Haninge sedan sommaren. Grunden till beslutet har varit ett förändrat beteende hos vargen. Idag skickade Naturskyddsföreningen i Haninge in en överklagan till Förvaltningsrätten att skyddsjakten bör upphävas omedelbart. De skador som vargtiken har orsakat är inte så allvarliga att skyddsjakt […]

Läs mer

Slåtter på Sandemars naturreservat   

Naturskyddsföreningen i Haninge har i många år stått för fagning och slåtter på rikskärret i Sandemars naturreservat. Sen några år tillbaks har verksamheten avstannat -brist på folk som ville ställa upp! Nu har  Enheten för naturvård Länsstyrelsen i Stockholms län tagit över skötseln och vill har hjälp av oss i Naturskyddsföreningen i Haninge. Alla är […]

Läs mer