Utflyktsmål

Utflyktsmålen i Haninge och i dess närområde

Tyresta nationalpark
Tyresta nationalpark är södra Sveriges största orörda skogsområden med sjöar, myrar och urskogar. En stor del av skogen är 120–350 år gammal, de äldsta tallarna är omkring 400 år. Nationalparken omges nästan helt av Tyresta naturreservat.
För mer information och bilder
Naturreservat
adam&evaNaturreservat är ett naturområde som skyddats med lagstiftning. Det kan vara ett område som är betydelsefullt för människan, floran och faunan, eller är av intresse ur ett geologiskt perspektiv.
Skärgårds Öarna
DSC00079En skärgård är en samling av skär, holmar, öar och omgivande vattenområde med anknytning till en kust. En skärgård är en typ av arkipelag eller ögrupp
Tyresta By
Vid Tyresta by finns naturum Nationalparkernas hus med information om Tyresta och Sveriges nationalparker. Naturumet erbjuder guidningar och andra aktiviteter
För mer information och bilder
Gullringkärret
Mellan Jordbro och Västerhaninge ligger Haninges egen regnskog
För mer information och bilder
Gålö
Gålö har inte bara skärgårdens längsta sandstrand den har också odlingslandskap med ekhagar och strandängar, med stora naturvärden.
För mer information och bilder
Bylsjön
Du når Bylsjön lättast från byn. Slingan fram och åter Bylsjön är 6km och går nära våtmarker.
För mer information och bilder
Hammersta
Landskapet består av en blandning av vackert jordbrukslandskap och skärgårdsnatur i harmonisk blandning.
För mer information och bilder
Huvudskär
Sidan är under arbete och väntas bli klar inom kort.
För mer information se Skärgårdsstiftelsen
Brakmara/Lillströmsträsk
Kring den lilla havsviken Brakmaren ligger en av Södertörns största ansamlingar av ädellövskog
För mer information och bilder
Häringe
Häringe är ett omväxlande och kuperade landskapet med höga berghällar, småskaligt odlingslandskap, lundar och ekhagar.
För mer information och bilder
Muskö-Arbottna
Ön Muskö består av ett flertal öar som har växt samman genom landhöjningen. De gamla öarna är bergiga och bevuxna med gles hällmarksskog och bördiga dalgångar i det som tidigare var sund.
För mer information och bilder
Stensjön
Stensjön ligger ca 35 meter över havet. Sjön som är relativt djup med klippiga och branta stränder.
För mer information och bilder
Kolartorp
I en vild brant skog ligger ett stort antal jättegrytor där en del har löpstenar kvar
För mer information och bilder
Nåttarö
Nästan hela ön är täckt av skog där tall är det vanligaste trädet. Med sina många små kobbar och skär har den ett rikt fågelliv
För mer information och bilder
Spirudden/Stavholmen
Spiruddens strandängarna har en intressant flora som gynnas av betet.
Stavholmen är nog den lokal med störst antal av olika fågelarter i kommunen.
För mer information och bilder
Rudan
Ett stenkast från centrala Handen, intill pendeltågsstationen, ligger Rudans friluftsområde. En plats för bad, vandra, fiska och cykla.
För mer information och bilder
Ornö
Runt viken Maren finns ett vackert äldre odlingslandskap med naturbetesmarker. Reservatsdelen på Ornö utgörs i övrigt till största delen av barrdominerad skogsmark.
För mer information se Haninge kommun
Trehörningen
Åvaåns sjösystem består av sjöarna Mörtsjön, Trehörningen, Långsjön, Lanan, Stensjön och Nedre Dammen.
För mer information och bilder
Sandemar
Det är en halvö med åkrar, hagar, betande strandängar, frodiga lövskogar. En rikedom på växter, fåglar och djur.
För mer information och bilder
Rånö
Reservatet omfattar öarna Rånö och Ålö. Öarnas skogsmark består till stor del hällmarkstallskogar.
För mer information se Haninge kommun
Årsjön
Öster om Årsjön ligger det stora brandområdet efter branden i reservatet 1999
För mer information och bilder
Tornberget
Berget i Hanvedenskogen och är kommunens högsta punkt.
För mer information och bilder
Sandböte
Här ligger ett gammalt fiskehemman med tillhörande båtbyggarverkstad. Här kan man få en föreställning om forna tiders levnadsvillkor i skärgården.
För mer information och bilder
Åvaträsk
Här hittar man ett spännande parti natur, där det 2002 utbröt en skogsbrand efter att blixten slagit ned i en gran.
För mer information och bilder
Skutan
Är en ideellt föreningsdriven hästgård. En härlig lantmiljö med häst- och djuraktiviteter, där vuxna, ungdomar och barn umgås och arbetar tillsammans.
För mer information och bilder
Utö
 I reservatet ingår de gruvor som vittnar om den järnmalmsbrytning som förekom här redan under 1100-talet.
För mer information se Haninge kommun

Att tänka på i naturreservat och nationalpark:

Du får gärna plocka blommor, bär och svamp

Du får inte:

  •  bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd
  • gräva upp växter eller plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar
  • medföra okopplad hund
  • framföra motordriven fordon utanför därför avsedd väg
  • medvetet störa djurlivet

De fullständiga reservatföreskrifter finns att läsa hos Haninge Kommun och på kommunens hemsida www.haninge.se

I nationalparken gäller dessutom:

Du får inte:

  • samla insekter
  • rida
  • fiska i sjöarna under tiden 1 maj – 15 juni, övrigt tid bara med fiskekort för nationalparken
  • tälta eller elda förutom på därför anvisade platser

Fullständiga regler finns anslagna på skyltar i området.