Remissvar Haninge kommuns Översiktsplan 2030

Remissvar Haninge kommuns Översiktsplan 2030

Allmänna synpunkter

Hur vill Haninge kommun profilera sig egentligen? Vad för slags kommun vill vi vara? I ÖP 2030 anges flera mål och visioner, men det är väldigt oklart vad som är kommunens huvudfokus. Om en har en begränsad yta att foga över är det logiskt att allt inte är möjligt att genomföra på denna yta. Det går inte att ha bostäder, industriområden, köpcentrum, fungerande infrastruktur och en mängd naturområden och odlingsbar mark i lika stor och obegränsad utsträckning. ÖP 2030 behöver mycket tydligare visa åt vilket håll utvecklingen av kommunen är tänkt att gå. Visionen glöms bort när planen konkretiseras.
Naturskyddsföreningen har som en frivillig miljöorganisation inget vinstintresse utan är helt inriktad på att värna vår gemensamma natur och naturresurser. För att lösa dagens miljöproblem och uppnå en hållbar utveckling krävs det att miljöfrågorna får genomsyra alla delar av samhället. Generellt sett ställer sig därför föreningen kritisk till byggnationer och annan exploatering av icke bebyggd naturmark och odlingsbar mark. Bevarandet av dessa marker är en otroligt viktig del för att en hållbar utveckling ska vara möjlig, för att t.ex. föda en ständigt växande världsbefolkning krävs det att den odlingsbara marken nyttjas och inte förstörs, Sverige inte undantaget. När det gäller den svenska skogens biologiska mångfald och de ekosystemtjänster som denna tillför oss så är denna akut hotad. I Sverige finns det idag inte tillräckligt med naturskog för att säkerställa bevarandet av skogens biologiska mångfald. För att förhindra de svenska skogsekosystemens totala kollaps krävs det att all skyddsvärd naturskog skyddas och därtill att flera skogsmiljöer restaureras med olika naturvårdsåtgärder. Alla befintliga skogsområden, stora som små, kommer att behövas framöver. Sverige är idag till största del täckt av trädplantage, det är monokulturer av gran och tall som breder ut sig och artfattigdomen är förödande. I tättbebyggda områden, vilket Haninge till stor del är, märker vi inte detta på samma sätt, men även vår kommun har ett nationellt och globalt ansvar att ta hand om sin naturmark och att minimera exploateringen av denna. Med det i åtanke är därför byggandet av Albyberg industriområde, byggandet av ungdomsbostäder mitt över Tuvvägen etc. ett rent hån mot allt vad hållbarhet innebär.

Läs hela dokumentet här
Länk till översiktsplanen 2030 – Haninge