Yttrande över förslag till ny skötselplan för Tyresta nationalpark och naturreservat

2012 09 19
Allmänna synpunkter
Förslaget är väl genomarbetat och lyfter fram många bra idéer om hur områdets naturvärden kan förbättras och utvecklas. Kartläggningen och dokumentationen av områdets natur-och kulturvärden är också föredömligt gjord. Många förslag på förbättringar för besökare som vill uppleva området tas upp. Det är också glädjande att en hel del av de synpunkter som jag lämnade på det första utkastet till förvaltningsplan har tagits med i planförslaget. Men det finns fortfarande en del invändningar och frågetecken kring det nuvarande planförslaget. Främst gäller det zonindelningen och skötselområdenas utformning.

Lars Magnusson

läs hela dokumentet här