Synpunkter på detaljplaneprogram för Arbottna 1:28 på Muskö

Naturskyddsföreningen i Haninge har tagit del av förslaget till planprogram för Arbottna 1:28 och övrigt underlag och vill börja med att poängtera att vi fortfarande är förvånade över att Haninge kommun har öppnat upp för denna typ av exploatering då Miljönämnden senast 2011 svarade på ett medborgarförslag om att göra hela Arbottna inklusive dess sjö/våtmark, Maren, till ett naturreservat att det inte var nödvändigt då Ytteräng redan hade ett starkt lagligt skydd som Natura 2000 område och att området för övrigt inte var i behov av ytterligare skydd. ”Genom kommunens planmonopol är det emellertid Haninge kommun själv som har makten att styra över markens användning. Kommunstyrelseförvaltningen uppfattar inte någon vilja från något politiskt håll om en storskalig exploatering i området [Arbottna] och finner därför inte att några skäl för ytterligare skydd för marken vid Arbottnamaren heller föreligger i nuläget.” Medborgarförslag 2011-05-06 Dnr KS 95/2011, Medborgarförslag att göra Ytteräng och Arbottnamaren på Muskö till naturreservat, Slutligt beslut (Miljönämnden 2011-09-14 § 69). Eftersom läget nu likväl är som det är så vill kretsen framföra följande synpunkter:

Läs hela dokumentet här: