Enkät inför valet 2022

Haninges natur – vad vill partierna?
Fem konkreta frågor inför valet 11 september 2022
Haninges natur är något unikt som skiljer kommunen från innerstaden och de flesta andra förortskommuner. Det är en plats för återhämtning för de som jobbat hemma under pandemin och en vardagsmiljö för många hundägare, cyklister och joggare. Frågan är om våra lokala politiska företrädare värderar den lika högt? Vi som bor här vet att vi inte kan ta den för given. Den näraliggande naturen väger tyvärr ofta lätt vid exploatering och planering av ny bebyggelse. Ett aktuellt exempel är förstörelsen av Norrbyskogen i februari i år, en skog med både historia och höga naturvärden, där det fanns grodor och fladdermöss, en skog som många närboende under lång tid gjort till sin egen, och kanske tog för given, men som höggs ned och var borta på en vecka.
Det finns fortfarande mycket skyddsvärd natur i Haninge, ska den offras för en evig tillväxt? Med en ökande befolkning, sannolikt större omfattning av hemestrande och ett stort och glädjande intresse för natur och friluftsliv, så behövs i stället fler tillgängliga och gärna tätortsnära naturområden, inte färre! Dessutom behöver lite mer perifera områden bevaras för att behålla de naturvärden som kommunen och regionen haft, t. ex. en livskraftig tjäderstam som redan reducerats till en bråkdel av sin forna storlek. Därför säger vi ja till förtätning i befintliga tätorter och nej till utvidgning av tätorter eller exploatering av nya områden.
För att få svar på hur våra lokala politiska företrädare ställer sig i denna fråga vänder sig Naturskyddsföreningen i Haninge till de lokala partierna med ett antal frågor:

1 Nytt naturreservat på Ornö-Breviksnäs … ja eller nej?
Markägaren på Ornö planerade först att avverka, men nu finns ett förslag framme på att skydda skogen i stället, något som även skulle omfatta de delar som Haninge kommun äger. Stöder ditt parti bildandet av detta naturreservat på Breviksnäs?

(SD) Frågan är för oss okänd och vi har ännu inte tagit ställning.

(V) Ja. Med tanke på att kommunen vill förtäta året-runt-bebyggelsen på Ornö är det klokt att skydda naturvärden på ön. Bl a anges i Landsbygds – och skärgårdsstrategin att Ornö är ett område av riksintresse där natur och kulturvärden inte får skadas påtagligt

(KD) Kristdemokraterna vill skydda skogen och bilda ett naturreservat på platsen. Vi anser att det inte är lämpligt att avverka skogen på platsen. Det är finns idag cirka 310 fastigheter i Breviksnäsområdet. Vår uppfattning är att Breviksnäs redan är tillräckligt exploaterat med de fastigheter som finns. Att i det läget avverka skog vore högst olyckligt utifrån flera infallsvinklar.

(C) Om markägaren vill ha ett naturreservat stödjer vi det.

(S)

(L) Vi vill ha en levande skärgård, förbättra möjligheten för människor att bo i skärgården exempelvis vid område Hässelmara brygga på Ornö, och tycker därför inte det ska bli ett nytt naturreservat på Ornö-Breviksnäs.

2 Värna den gröna korridoren öster om Vendelsö … ja eller nej?
Den gröna korridoren öster om Vendelsö/Vendelsömalm är ett mycket populärt och välbesökt område som sträcker sig fram till nationalparken i Tyresta. Men delar av området finns markerat för exploatering i Vendelsö utvecklingsprogram Står ditt parti bakom ett stopp för vidare bebyggelse och exploatering i detta område?

(SD) Ja! Det är viktigt med grönområden i närheten av bostäder.

(V) Ja. Att värna gröna korridorer är otroligt viktigt. Gröna korridorer skapar byffertzoner som minskar risker för översvämningar, träd skapar ett svalare mikroklimat som motverkar bildandet av stadsöknar och ”värmeöar”. Vi bevarar möjligheten till stadsnära natur vilket bidrar till bättre hälsa för dem som bor i Haninge.

(KD) Kristdemokraterna står bakom intentionerna i Vendelsös utvecklingsprogram. Vi anser att man kan bygga fler bostäder och öppna upp för exploateringar i området samtidigt som vi värnar om de grönområden som finns. Planerna innebär inte att man måste avverka hela grönområdet och anlägga asfalt – det går att kombinera utveckling och grönska på platsen.

(C) Ja, Centerpartiet vill värna den gröna korridoren. Vid eventuell planläggning måste man beakta att exploatering inte skadar den gröna korridoren.

(S)

(L) Haninge är en tillväxtkommun och det behöver satsas på den nordöstra delen i kommunen för att fler ska kunna bo i Haninge. Vi värnar naturen nära nationalparken och det finns inga motsatsförhållanden att värna naturområden och ett ökat bostadsbyggande.

3 Skydda värdefull natur runt Hemfosa … ja eller nej?
Det finns stora utbyggnadsplaner för Hemfosa, där det planeras för ett helt nytt samhälle för 25 000 invånare, med bostäder, arbetsplatser och vägar. Samtidigt finns här några av Haninges allra finaste naturområden. Är ditt parti berett att bilda naturreservat på kommunens mark för att skydda värdefull natur i området?

(SD) Ja! Vi säger nej till exploatering i området.

(V) Ja. Med tanke på planerna på förtätning är det av flera skäl viktigt att skydda naturvärden i Hemfosa. Biologisk mångfald, motståndskraft mot klimatförändringar, rekreation och hälsa gynnas alla av bevarandet av naturen.

(KD) Kristdemokraterna säger nej till de planer som finns för bebyggelse i Hemfosa. Vi är beredda att se över förutsättningarna till att bilda ett naturreservat i Hemfosa under nästa mandatperiod. Vi ser hellre att ny bebyggelse sker i någon av våra större tätorter istället.

(C) Planeringen för Hemfosa ligger långt in i framtiden, i samband med eventuell planläggning ska nödvändiga utredningar och inventeringar av naturmarken göras. Resultatet av de utredningarna kommer vara grund för vårt ställningstagande.

(S) Vad gäller Hemfosa är det inte helt riktigt att beskriva det som att det skulle finnas ”utbyggnadsplaner”. Det finns en idé för att skapa ett underlag för att i förlängningen kunna bibehålla pendeltågsstationen. I vilken utsträckning det skull inkräkta på områden med värdefull natur är allt för tidigt att säga idag. Området finns utpekat i nuvarande översiktsplan, men i en mycket översiktlig form. Inget formellt detaljplanearbete har påbörjats

(L) Hemfosa är ett av Haninges sju stationsnära område med stor potential att bygga bostäder, handel och service. Vi ser positivt på utveckling av området och vi vill att det byggs miljö- och klimatvänligt.

4 Hjälpa tjädrarna i Jordbro …ja eller nej?
En annan plan är att utvidga Jordbro industriområde västerut, mot Djupdalen och ända bort mot kommungränsen mot Huddinge. Ett område som hyser stora naturvärden, med bl.a. tjäder. Dessutom går Sörmlandsleden genom området. Är ditt parti berett att skydda tjäderskogen vid Djupdalen?

(SD) Nja. Det behövs en avvägning mellan tjädrarna och behovet av industrier och jobb i Haninge.

(V) Ja. Tjädrar omfattas bland annat av EU:s fågeldirektiv vilket innebär att spelplatser och livsmiljöer inte får störas. Här finns också en vägledande dom. https://www.natursidan.se

(KD) Kristdemokraterna anser att Jordbro industriområde kan och bör utökas. Detta bör göras samtidigt som man värnar Sörmlandsleden och andra naturvärden i området. Haninge har många och stora grönområden men vi har också ett stort behov av fler och starkare företag som skapar värde och tillväxt. Bara så kan vi investera oss ur klimatkrisen.

(C) Om eventuella byggplaner går fram i området kommer Centerpartiet driva att skyddsvärda områden undantas från exploatering

(S)

(L) Naturreservat och nationalparker är, med en fortsatt hög allmän hänsyn, ryggraden i Liberalernas naturvårdspolitik. Vi värnar och vill bevara Haninges naturreservat. Haninge är en tillväxtkommun och med ett växande behov av företagsmark. Dessa två måste kunna gå hand i hand utan att för den delen påverka höga naturvärden och biologisk mångfald.

5 Skydda resterna av Norrbyskogen … ja eller nej?
13 hektar av Norrbyskogen höggs ned i vintras, det var själva hjärtat av skogen. Kommunen hade under lång tid planerat att skydda skogen men nu vet man inte vad det blir av detta. Är ditt parti berett att skydda skogen som ännu inte huggits ned genom att bilda ett naturreservat eller motsvarande?

(SD) Vi har ännu inte tagit ställning, även om vi såklart ser behovet av grönområden.

(V) Ja. Landskapsanalysen av Norrbyskogen anger att «Norrbyskogen är en viktig resurs som rekreationsområde och bör bevaras i sin helhet. Även de mindre skogsområdena som finns insprängda i bebyggelsen är värdefulla för karaktären och bör bevaras. Vid en ytterligare förtätning blir de än viktigare för rekreation, men får även en viktig roll som grön lunga och spridningsmöjlighet mellan Hanvedenkilen och Tyrestakilen. Vi vill även ange artskyddsförordningen som anledning att bevara skogen.

(KD) Vi anser att Norrbyskogen ska skyddas och är beredda för att se över förutsättningarna till att bilda ett naturreservat.

(C) Norrbyskogen ägs av en privat fastighetsägare. Kommunen har därför ingen rådighet över frågan. Centerpartiet är generellt positiva till att skydda naturområden och nyckelbiotoper.

(S) Avverkning som skedde i vintras i enlighet med anmälan till skogsstyrelsen i Norrbyskogen har inte fått kommunen att ändra ståndpunkt. Kommunen står fast vid att det i området kan finnas värdefull natur att skydda, men har ännu inte haft anledning att föra en närmare diskussion med markägaren i det avseendet.

(L) Vi tycker att det är viktigt att Norrby enligt plan utvecklas till ett större permanent boendeområde. Den övervägande bebyggelseutvecklingen inom Norrby kommer att äga rum inom de områden som redan idag är ianspråktagna för bebyggelse och vi är öppna för att eventuellt utreda naturreservat eller motsvarande av Norrbyskogen.

6 Öppen fråga
Vilka konkreta ambitioner har ditt parti vad gäller nya/utvidgade reservat och friluftsområden i kommunen under nästa mandatperiod?

(SD) Vi vill ha en måttfull utbyggnad och exploatering i kommunen, så vi skyddar grönområdena och ser till att nya bostäder är integrerade med naturen. Värnande av natur och grönområden är en helt central del av en konservativa förvaltarskapstanken.

(V) Vi kommer självklart att arbeta för att kommunen i första hand ska uppnå sitt uppsatta etappmål gällande skyddande av mark, ett mål som framgår av det klimat- och miljöpolitiska programmet

(KD) –

(C) Centerpartiet i positiva till att skydda skyddsvärd natur. Samtidigt är vi för möjligheterna till utveckling av våra kommundelar och öar för att skapa livskraftiga samhällen både centralt och på landsbygd/skärgård. Vi förordar att bygga tätt i kollektivtrafiknära lägen för att möta bostadsbristen, bygga klimatsmart och spara naturområden.

Utvidgningar av reservat ska ske varsamt och motiverat, i nuläget har vi inga förslag på nya naturreservat.

(S) I vårt valprogram lyfter vi fram olika aspekter av både miljö- och klimatrelaterade frågor. Vi pekar dock inte ut några specifika naturavsnitt som mer skyddsvärd, varken vad gäller privatägd mark eller mark som kommunen själv äger. Dock pekar vi på att det exempelvis är lämpligare med fler bostäder nära pendeltågsstationerna och efter busslinjerna för att kollektivtrafiken ska kunna vara ett bättre pendlingsalternativbåde för resor till och från arbete, studier och fritidssysselsättningar. Detta innebär samtidigt att mer naturmark kan sparas.

För samtliga områden som nämns i era frågor måste underlag tas fram som belyser såväl de naturmässiga som de ekonomiska konsekvenserna, inte minst om det handlar om mark som annan än kommunen äger

(L) Haninge har ett varierat landskap som skapar möjligheter till friluftsliv året runt, såväl på fastlandet som i skärgården. Under pandemin har intresset för naturupplevelser och friluftsidrottandet ökat explosionsartat. För att möta den stora efterfrågan har det, under Liberalernas ledning av idrotts- och fritidsnämnden, satsats extra på att utveckla, tillgängliggöra och underhålla kommunens friluftsområden och badplatser de senaste åren. För oss i Liberalerna finns det flera anledningar varför friluften måste värnas och ta hands om, inte minst för att kommande generationer inte ska begränsas i tillgången till naturen på grund av hur vi människor lever idag. Friluftslivet spelar en viktig roll för folkhälsan och är ett av de utpekade fokusområdena i det nya idrottspolitiska programmet. Det är viktigt att alla människor har tillgång till friluften, därför vill vi liberaler fortsätta det påbörjade arbetet med att tillgängliggöra Haninges friluftsområden. Så att fler människor kan ta del av alla de positiva effekter som naturen och friluften har med sig.