Gullringskärret

Gullringskärret är ett sumpskogsområde som ligger några hundra meter söder om Jordbro. De centrala delarna av reservatet utgörs av sumpskogar och kärr med höga naturvärden. Partier med rikkärr, fattigkärr och rismossar är insprängda i al- och björksumpskog med varierat inslag av gran. Skogen har uppkommit genom spontan igenväxning och har naturskogskaraktär. Genom området rinner Husbyån, som meandrar sig genom grovmoavlagringar. Längs denna växer stora bestånd av strutbräken. Gullringskärret är en av länets förnämsta mosslokaler. Det centrala sumpskogsområdet omges av betesmark, åkermark och barrskog.
På våren är det den upplevelse att se hela området täckt av vitsippor. (foto: I. May)

Gullringskärret _MG_8595 Gullrings. 1
Gullrings. 2 Gullrings. 4 _MG_8688
_MG_8619 _MG_8630 _MG_8652
_MG_0267 _MG_8659 _MG_8658
_MG_0245

vitsippa 1

Vitsippa

svalört

Svalört

Hassel, honblomma och hanhängen

Hassel, honblomma och hanhängen

Höst

Höst

Fika

Fika