Remissvar

Remissvar Haninge kommuns Översiktsplan 2030

Allmänna synpunkter

Hur vill Haninge kommun profilera sig egentligen? Vad för slags kommun vill vi vara? I ÖP 2030 anges flera mål och visioner, men det är väldigt oklart vad som är kommunens huvudfokus. Om en har en begränsad yta att foga över är det logiskt att allt inte är möjligt att genomföra på denna yta. Det går inte att ha bostäder, industriområden, köpcentrum, fungerande infrastruktur och en mängd naturområden och odlingsbar mark i lika stor och obegränsad utsträckning. ÖP 2030 behöver mycket tydligare visa åt vilket håll utvecklingen av kommunen är tänkt att gå. Visionen glöms bort när planen konkretiseras.
Naturskyddsföreningen har som en frivillig miljöorganisation inget vinstintresse utan är helt inriktad på att värna vår gemensamma natur och naturresurser. För att lösa dagens miljöproblem och uppnå en hållbar utveckling krävs det att miljöfrågorna får genomsyra alla delar av samhället. Generellt sett ställer sig därför föreningen kritisk till byggnationer och annan exploatering av icke bebyggd naturmark och odlingsbar mark. Bevarandet av dessa marker är en otroligt viktig del för att en hållbar utveckling ska vara möjlig, för att t.ex. föda en ständigt växande världsbefolkning krävs det att den odlingsbara marken nyttjas och inte förstörs, Sverige inte undantaget. När det gäller den svenska skogens biologiska mångfald och de ekosystemtjänster som denna tillför oss så är denna akut hotad. I Sverige finns det idag inte tillräckligt med naturskog för att säkerställa bevarandet av skogens biologiska mångfald. För att förhindra de svenska skogsekosystemens totala kollaps krävs det att all skyddsvärd naturskog skyddas och därtill att flera skogsmiljöer restaureras med olika naturvårdsåtgärder. Alla befintliga skogsområden, stora som små, kommer att behövas framöver. Sverige är idag till största del täckt av trädplantage, det är monokulturer av gran och tall som breder ut sig och artfattigdomen är förödande. I tättbebyggda områden, vilket Haninge till stor del är, märker vi inte detta på samma sätt, men även vår kommun har ett nationellt och globalt ansvar att ta hand om sin naturmark och att minimera exploateringen av denna. Med det i åtanke är därför byggandet av Albyberg industriområde, byggandet av ungdomsbostäder mitt över Tuvvägen etc. ett rent hån mot allt vad hållbarhet innebär.

Läs hela dokumentet här
Länk till översiktsplanen 2030 – Haninge


Synpunkter på detaljplaneprogram för Arbottna 1:28 på Muskö

Naturskyddsföreningen i Haninge har tagit del av förslaget till planprogram för Arbottna 1:28 och övrigt underlag och vill börja med att poängtera att vi fortfarande är förvånade över att Haninge kommun har öppnat upp för denna typ av exploatering då Miljönämnden senast 2011 svarade på ett medborgarförslag om att göra hela Arbottna inklusive dess sjö/våtmark, Maren, till ett naturreservat att det inte var nödvändigt då Ytteräng redan hade ett starkt lagligt skydd som Natura 2000 område och att området för övrigt inte var i behov av ytterligare skydd. ”Genom kommunens planmonopol är det emellertid Haninge kommun själv som har makten att styra över markens användning. Kommunstyrelseförvaltningen uppfattar inte någon vilja från något politiskt håll om en storskalig exploatering i området [Arbottna] och finner därför inte att några skäl för ytterligare skydd för marken vid Arbottnamaren heller föreligger i nuläget.” Medborgarförslag 2011-05-06 Dnr KS 95/2011, Medborgarförslag att göra Ytteräng och Arbottnamaren på Muskö till naturreservat, Slutligt beslut (Miljönämnden 2011-09-14 § 69). Eftersom läget nu likväl är som det är så vill kretsen framföra följande synpunkter:

Läs hela dokumentet här:


Trafikverket har tagit fram en åtgärdsvalsstudie för tvärförbindelse Södertörn. Studien visar på behov av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i regiondelen.

Tillgänglighet för Södertörn

Stockholmsregionen är en av de snabbast växande regionerna i Europa men regionens transportsystem har inte utvecklats i takt med tillväxten i befolkning och ekonomi. En fungerande infrastruktur är en av de viktigaste beståndsdelarna för att en region ska stärkas och utvecklas. Ett viktigt mål i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2010 är att Stockholmsregionen, som nu är starkt enkärnig, ska utvecklas till att bli mer flerkärnig. Trafiksystemet ska stödja utvecklingen av regionala stadskärnor. För att Södertörns­kommunerna ska kunna växa i enlighet med den beslutade regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen måste också infrastrukturen följa med.

Tio viktiga åtgärdsområden

Åtgärdsvalsstudien har identifierat ett antal åtgärder som kan bidra till att förbättra tillgängligheten på Södertörn:

  • Samordnad planering av markanvändning och transportsystem
  • Mobility management
  • Parkeringsstrategi
  • Mindre förbättringar av befintligt transportsystem (trimning)
  • Attraktiva och effektiva bytespunkter för resenärer
  • Attraktiv cykelinfrastruktur
  • Konkurrenskraftig kollektivtrafik med buss
  • Förbättrade förutsättningar för tunga godstransporter på Södertörn
  • Ny vägförbindelse, inklusive gång- och cykelförbindelse
  • Ny spårvägsförbindelse för kollektivtrafik

läs hela dokumentet här  

du som är intresserad kan läsa..  hela studien här (TRV hemsida)


Naturskyddsföreningen har lämnad ett remissvar

Haninge 2014-02-17, TRV 2013/29212

Naturskyddsföreningen i Haninge har beretts möjlighet att yttra sig över en remiss från Trafikverket angående åtgärdsvalstudie tvärförbindelse Södertörn. Inledningsvis vill föreningen anföra att vi är för ett samhälle som utvecklas på ett miljöriktigt och hållbart sätt. Samhällsutveckling inklusive infrastrukturutveckling får dock inte ske till vilket pris som helst utan stor hänsyn måste tas till natur och miljö. Utveckling och förändring måste ske i samklang med naturens och människors villkor.
Naturskyddsföreningen i Haninge vill bevara och utveckla Södertörn på ett positivt och miljövänligt sätt. Människor som bor i denna region har valt att bosätta sig och verka här för att bl.a. natur-och miljövärdena är höga, vilket enligt vår mening ökar livskvalitén.
Tidigare har människor i området reagerat då stora infrastrukturanläggningar m.m. har planerats. T.ex. flygplatser på Södertörn (Haninge, Grödinge), skogar som avverkats (Hemfosa m.fl.), stora trafikleder (E4 SYD, Väg 73), travbana (Haninge). Några av ovanstående projekt har inte kommit till stånd då man inte kunnat presentera hållbara miljöriktiga alternativ.
Utvecklingen för Södertörn har trots detta utvecklats i positiv riktning då hänsyn tas till naturens förutsättningar och enskilda människors synpunkter. Sammantaget har detta i stor utsträckning hindrat en negativ påverkan på natur och miljö. En hållbar tillväxt för Södertörn är ett nyckelord för framtiden liksom en miljöanpassad infrastruktur som är anpassad efter människors behov.
På Södertörn finns inte endast odlingsbar jordbruksmark utan också värdefull natur i form av skyddsvärda skogar, ängs- och hagmark samt betydelsefulla sjöar, vattendrag, våtmarker och kustområden. Många av dessa områden är skyddade som bl.a. Nationalparken i Tyresta, flera naturreservat samt Natura 2000 klassade områden. Vi kan alltså konstatera att det inom utredningsområdet finns särskilt värdefull natur att bevara för framtiden Stor och avgörande hänsyn måste tas till dessa naturområden i all utbyggnad av infrastrukturen som kan tänkas komma att beröra dessa.
Vidare innefattar Södertörn också delar av Stockholms viktiga Gröna Kilar, vilka betyder mycket inte bara för oss människor utan även för djur och växter. Rörligheten för både människor, djur och växter mellan och inom kilarna får inte hindras ytterligare då denna redan är mycket begränsad. När bilvägar och järnvägar dras fram genom eller vid sidan av dessa områden måste därför stor hänsyn tas till både miljö och naturvårdsaspekterna. Hänsyn måste också tas till det buller som uppstår och den klimatpåverkan i form av utökade koldioxidutsläpp som ökad en biltrafik ger upphov till.

De 16 nationella miljömål som fastställts av regeringen måste vara uppfyllda. Som nämns i remissen finns några som är av speciellt stort värde i denna utredning. Naturskyddsföreningen i Haninge vill i detta sammanhang peka på följande:

1. Ett rikt odlingslandskap – Södertörn är i detta avseende unikt, ett rikt odlingslandskap så nära storstaden. Öppna landskap för djur och människor.
2. Begränsad klimatpåverkan – Godstrafiken på bilvägarna måste begränsas för att minska koldioxidutsläppen. Järnvägslösningar bör prioriteras.
3. Levande skogar – Skyddsvärda skogar finns inom hela Södertörn såsom Hemfosaskogarna i Haninge. Utbyggandet av infrastrukturen får inte inkräkta på skogen och dess mångfald.
4. God bebyggd miljö – Skydd mot bl.a. buller och trafik behöver ha en central del i all infrastrukturplanering och frisk luft måste prioriteras.
5. Ett rikt växt- och djurliv – Södertörn har orörda naturområden som måste bevaras och skyddas- nu och i framtiden.
6. Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Hav i balans samt Levande kust och skärgård – Vattenekosystemen är mycket värdefulla för allt levande och får inte förstöras vid ingrepp i naturen såsom anläggandet av en ny bilväg.
Vidare innefattar Södertörn också delar av Stockholms viktiga Gröna Kilar, vilka betyder mycket inte bara för oss människor utan även för djur och växter. Rörligheten för både människor, djur och växter mellan och inom kilarna får inte hindras ytterligare då denna redan är mycket begränsad. När bilvägar och järnvägar dras fram genom eller vid sidan av dessa områden måste därför stor hänsyn tas till både miljö och naturvårdsaspekterna. Hänsyn måste också tas till det buller som uppstår och den klimatpåverkan i form av utökade koldioxidutsläpp som ökad en biltrafik ger upphov till.

De 16 nationella miljömål som fastställts av regeringen måste vara uppfyllda. Som nämns i remissen finns några som är av speciellt stort värde i denna utredning. Naturskyddsföreningen i Haninge vill i detta sammanhang peka på följande: 1. Ett rikt odlingslandskap – Södertörn är i detta avseende unikt, ett rikt odlingslandskap så nära storstaden. Öppna landskap för djur och människor.
2. Begränsad klimatpåverkan – Godstrafiken på bilvägarna måste begränsas för att minska koldioxidutsläppen. Järnvägslösningar bör prioriteras.
3. Levande skogar – Skyddsvärda skogar finns inom hela Södertörn såsom Hemfosaskogarna i Haninge. Utbyggandet av infrastrukturen får inte inkräkta på skogen och dess mångfald.
4. God bebyggd miljö – Skydd mot bl.a. buller och trafik behöver ha en central del i all infrastrukturplanering och frisk luft måste prioriteras.
5. Ett rikt växt- och djurliv – Södertörn har orörda naturområden som måste bevaras och skyddas- nu och i framtiden.
6. Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Hav i balans samt Levande kust och skärgård – Vattenekosystemen är mycket värdefulla för allt levande och får inte förstöras vid ingrepp i naturen såsom anläggandet av en ny bilväg.

Sammanfattningsvis tycks åtgärdsvalstudien uppmärksamma och föreslå sådana åtgärder som i det stora hela stämmer överens med Naturskyddsföreningen i Haninges värderingar. Det är dock viktigt att poängtera att föreningen framförallt ser till naturintressena och allmänintressena inklusive kommande generationers intressen och att vi därför är tveksamma till den bakomliggande anledningen till rapportens tillblivelse d.v.s. till att det skulle finnas ett behov av att regionen måste tillväxa såsom målen uppställs i RUFS. Ett avgränsat geografiskt område kan inte bibehålla sina ekologiska eller hälsofrämjande funktioner med en ständigt växande befolkning. Det finns ett tak för hur många människor som kan bo inom ett avgränsat område för att det ska vara hållbart på sikt. Naturskyddsföreningen i Haninge är därför skeptisk till att infrastrukturen verkligen behöver byggas ut i den omfattning som föreslås i rapporten eftersom det förslaget baserar sig på antagandet att det är önskvärt att regionen ska tillväxa med si och så många procent. Det verkar snarare rimligt att anta att regionen redan nu börjar nå taket för en hållbar befolkningsmängd. Det hade kanske därför varit mer önskvärt att Trafikverket ägnade sig åt utredningar och infrastrukturplaneringar som hjälpte till att främja en Levande landsbygd i resten av Sverige, vilket skulle bidra till att det blir en utflyttning från städerna, och då framförallt Stockholm, istället för tvärtom. Detta går dock bortom Trafikverkets uppdrag, vilket föreningen givetvis inser.
Naturskyddsföreningen i Haninges styrelse genom ordförande, Ulf Zetterstedt


Drömgårdens restaurering av Maren på Muskö

 Svar från Naturskyddsföreningen i Haninge ang. Drömgårdens samrådsunderlag för restaureringen av Maren på Muskö.

Styrelsen i Naturskyddsföreningen i Haninge vill börja med att be om ursäkt för att vårt svar har dröjt. Vi har tagit del av samrådsunderlaget och förhåller oss försiktigt positiva, men avvaktar med att yttra oss till dess att vi har fått ta del av en fullständig MKB. Vi har även medlemmar i kretsen som är oroade över Drömgårdens planer generellt och dessa kommer vi därför också rådfråga innan vi yttrar oss vidare i frågor som rör Drömgårdens planerade verksamheter överlag. För att undvika eventuella framtida missförstånd vill vi därtill passa på att klargöra hur Naturskyddsföreningen är organisatoriskt strukturerad. Naturskyddsföreningen är en demokratisk organisation, vilken är uppbyggd på följande sätt:
* Kretsar (lokala föreningar, egna juridiska personer)
* Länsförbund/länskanslier (regionala föreningar, vilka fungerar som stöd för kretsarna inom sitt län, egna juridiska personer)
* Riksföreningen med riksstyrelsen (den centrala organisationen där övergripande beslut om föreningens verksamhet fattas)
* Rikskansliet (Föreningens byråkratiska verksamhet, här arbetar sakkunniga med föreningens intressefrågor för att bistå föreningen med faktaunderlag m.m. Rikskansliets anställda tar inte själva några beslut om föreningens verksamhet och kan heller inte svara för någon enskild krets eller något enskilt länsförbund.)

läs hela dokumentet här


Remissvar: Detaljplan för Stadsdel Vega

 Remissvar: Detaljplan för Stadsdel Vega – Detaljplan 5, Vega, Haninge kommun

Allmänna synpunkter
Naturskyddsföreningen har som en frivillig miljöorganisation inget vinstintresse utan är helt inriktad på att värna vår gemensamma natur och naturresurser. För att lösa dagens miljöproblem och uppnå en hållbar utveckling krävs det att miljöfrågorna får genomsyra alla delar av samhället. Generellt sett ställer sig därför föreningen sig kritisk till byggnationer och annan exploatering av icke bebyggd naturmark och odlingsbar mark. Bevarandet av dessa marker är en otroligt viktig del för att en hållbar utveckling ska vara möjlig, för att t.ex. föda en ständigt växande världsbefolkning krävs det att den odlingsbara marken nyttjas och inte förstörs, Sverige inte undantaget. När det gäller den svenska skogens biologiska mångfald och de ekosystemtjänster som denna tillför oss så är denna akut hotad. I Sverige finns det idag inte tillräckligt med naturskog för att säkerställa bevarandet av skogens biologiska mångfald. För att förhindra de svenska skogsekosystemens totala kollaps krävs det att all skyddsvärd naturskog skyddas och därtill att flera skogsmiljöer restaureras med olika naturvårdsåtgärder. Alla befintliga skogsområden, stora som små, kommer att behövas framöver. Sverige är idag till största del täckt av trädplantage, det är monokulturer av gran och tall som breder ut sig och artfattigdomen är förödande. I tättbebyggda områden, vilket Haninge till stor del är, märker vi inte detta på samma sätt, men även vår kommun har ett nationellt och globalt ansvar att ta hand om sin naturmark och att minimera exploateringen av denna.
Datum: 2013-01-14
Undertecknas:
Jenny Olsson
Styrelseledamot i Naturskyddsföreningen i Haninge

läs hela dokumentet här


Skötselplan för Tyresta Nationalpark och Naturreservat

 Yttrande över förslag till ny skötselplan för Tyresta nationalpark och naturreservat

Lars Magnusson
2012 09 19
Allmänna synpunkter
Förslaget är väl genomarbetat och lyfter fram många bra idéer om hur områdets naturvärden kan förbättras och utvecklas. Kartläggningen och dokumentationen av områdets natur-och kulturvärden är också föredömligt gjord. Många förslag på förbättringar för besökare som vill uppleva området tas upp. Det är också glädjande att en hel del av de synpunkter som jag lämnade på det första utkastet till förvaltningsplan har tagits med i planförslaget. Men det finns fortfarande en del invändningar och frågetecken kring det nuvarande planförslaget. Främst gäller det zonindelningen och skötselområdenas utformning.

läs hela dokumentet här