Remissvar detaljplan 5 Vega

Allmänna synpunkter
Naturskyddsföreningen har som en frivillig miljöorganisation inget vinstintresse utan är helt inriktad på att värna vår gemensamma natur och naturresurser. För att lösa dagens miljöproblem och uppnå en hållbar utveckling krävs det att miljöfrågorna får genomsyra alla delar av samhället. Generellt sett ställer sig därför föreningen sig kritisk till byggnationer och annan exploatering av icke bebyggd naturmark och odlingsbar mark. Bevarandet av dessa marker är en otroligt viktig del för att en hållbar utveckling ska vara möjlig, för att t.ex. föda en ständigt växande världsbefolkning krävs det att den odlingsbara marken nyttjas och inte förstörs, Sverige inte undantaget. När det gäller den svenska skogens biologiska mångfald och de ekosystemtjänster som denna tillför oss så är denna akut hotad. I Sverige finns det idag inte tillräckligt med naturskog för att säkerställa bevarandet av skogens biologiska mångfald. För att förhindra de svenska skogsekosystemens totala kollaps krävs det att all skyddsvärd naturskog skyddas och därtill att flera skogsmiljöer restaureras med olika naturvårdsåtgärder. Alla befintliga skogsområden, stora som små, kommer att behövas framöver. Sverige är idag till största del täckt av trädplantage, det är monokulturer av gran och tall som breder ut sig och artfattigdomen är förödande. I tättbebyggda områden, vilket Haninge till stor del är, märker vi inte detta på samma sätt, men även vår kommun har ett nationellt och globalt ansvar att ta hand om sin naturmark och att minimera exploateringen av denna.
Datum: 2013-01-14
Undertecknas:
Jenny Olsson
Styrelseledamot i Naturskyddsföreningen i Haninge

läs hela dokumentet här